Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Studia krótkiego cyklu – podstawa prawna

OPIS KSZTAŁCENIA I REKRUTACJA

CZAS TRWANIA

Kształcenie trwa 3 semestry (1,5 roku).

REKRUTACJA

Jeśli jesteś absolwentem LO lub technikum lub w przyszłości branżowej szkoły II stopnia, to możesz na naszej uczelni rozpocząć kształcenie specjalistyczne, którego celem jest uzyskanie tytułu dyplomowanego specjalisty na poziomie 5. PRK. Matura nie jest wymagana. Kształcenie jest płatne.

REKRUTACJA 2023/2024

§  Opłata rekrutacyjna – 100 zł

 O KSZTAŁCENIU

Dyplomowany specjalista, to edukacja na poziomie 5., która pozwala na zdobycie wykształcenia na poziomie wyższym, ale jeszcze nie licencjackim/inżynierskim, przy mniejszym zaangażowaniu środków i wcześniejszym wkroczeniu na rynek pracy.

Jest to oferta dla osób, które kontynuują naukę po szkole średniej, ale również dla osób pracujących, które chcą uzyskać wykształcenie przy okazji doskonalenia swoich umiejętności w czasie pracy oraz na kursach i szkoleniach. Osoby takie są często dobrymi specjalistami w wąskiej dziedzinie i fakt ten mogą dodatkowo poprzeć wykształceniem na 5. poziomie.

W Polsce do prowadzenia kształcenia specjalistycznego uprawnione są uczelnie zawodowe.

Dyplomowany specjalista w prawie o szkolnictwie wyższym i nauce

Kształcenie specjalistyczne, fragment ustawy:

Art. 161. 1. Kształcenie specjalistyczne trwa nie krócej niż 3 semestry i umożliwia uzyskanie kwalifikacji pełnej na poziomie 5 PRK.

2. Program kształcenia specjalistycznego określa efekty uczenia się z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz charakterystyk drugiego stopnia określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 tej ustawy. Program przewiduje zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne.

3. Warunkiem ukończenia kształcenia specjalistycznego jest uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie kształcenia specjalistycznego.

4. Osoba, która ukończyła kształcenie specjalistyczne, otrzymuje świadectwo dyplomowanego specjalisty albo świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa. Wzory świadectw określa uczelnia.

CEL KSZTAŁCENIA

• uzyskanie możliwości satysfakcjonującej pracy w krótszym okresie niż studia I stopnia 3- lub 4-letnie,

• dodatkowy zawód potwierdzający twoje wcześniejsze szkolenia, doświadczenia lub nawet hobby,

• w większości przypadków możliwa dalsza nauka na studiach I stopnia lub studiach jednolitych magisterskich (część przedmiotów może zostać przepisana ze świadectwa dyplomowanego specjalisty skracając czas nauki)

 PO UKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA

Opcja 1.

Jeśli masz maturę lub dyplom zawodowy technika, to po zakończeniu kształcenia otrzymujesz świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5. Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opcja 2.

Jeśli nie masz matury ani dyplomu zawodowego technika, to również możesz odbyć kształcenie specjalistyczne ale po jego ukończeniu otrzymujesz świadectwo/certyfikat ukończenia kształcenia specjalistycznego.

Jeśli jednak w trakcie kształcenia zdasz maturę lub otrzymasz dyplom zawodowy technika, wówczas także otrzymujesz świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5. Polskiej Ramy Kwalifikacji.

DALSZA EDUKACJA NA STUDIACH I STOPNIA LUB JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH – SKRÓCENIE STUDIÓW

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce daje także uczelniom możliwość skrócenia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich dla absolwentów mających świadectwo dyplomowanego specjalisty.

Poniżej artykuły, które o tym mówią:

art. 69, ust. 1, pkt 2:

Przyjęcie na studia następuje przez potwierdzenie efektów uczenia się;

art. 71, ust. 4, pkt 2:

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej kwalifikację pełną na poziomie 5 PRK albo kwalifikację nadaną w ramach zagranicznego systemu szkolnictwa wyższego odpowiadającą poziomowi 5 europejskich ram kwalifikacji, o których mowa w załączniku II do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 111 z 06.05.2008, str. 1) – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

art. 71, ust. 5

W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do zajęć objętych programem studiów.

WNIOSKI

Podsumowując absolwenci kształcenia specjalistycznego z tytułem dyplomowanego specjalisty po trzech semestrach mogą jako wykwalifikowani specjaliści wejść na rynek pracy lub rozpocząć własną działalność gospodarczą, mogą również zostać przyjęci na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się. Absolwentowi można zaliczyć maksymalnie 50% pkt ECTS. Oznacza to, iż mogą kontynuować kształcenie na  III lub IV semestrze .

Rozwiązanie to umożliwia osobom posiadającym świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5 PRK skrócenie okresu studiów, co jest zgodne z praktykami stosowanymi w innych krajach na świecie.

KORZYŚCI DLA ABSOLWENTÓW

·       wyższe kwalifikacje zawodowe,

·       tylko 3 semestry,

·       5 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej,

·       profil praktyczny,

·       tytuł zawodowy (dla absolwentów z maturą): dyplomowany specjalista,

·       możliwość skrócenia okresu studiów w przypadku kontynuacji nauki na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich.

Kształcenie specjalistyczne o profilu praktycznym to doskonały wybór dla absolwentów szkół średnich. Tytuł zawodowy dyplomowanego specjalisty podnosi rangę absolwenta i zwiększa jego wartość na rynku pracy. Staje się przepustką do znacznie lepszych ofert pracy, a co za tym idzie – wyższego wynagrodzenia. Taka forma edukacji to szansa zarówno dla osób bez matury, które chcą zdobyć zawód od razu po ukończeniu szkoły średniej, jak i dla tych, którzy chcą się przekwalifikować.

Scroll to Top