Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcyod daty złożenia pracy dyplomowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dziekanmoże przedłużyć termin egzaminu dyplomowego.
Na wniosek studenta lub promotora egzamin dyplomowy może mieć charakter otwarty.Tryb i warunki przeprowadzania otwartego egzaminu określa Senat.

1.Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
1)uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów objętych planami studiów orazzaliczenie praktyk zawodowych,
2)uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS, określonej dla kierunku i poziomustudiów,
3)otrzymanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej (projektu inżynierskiego),
4)uregulowanie zobowiązań finansowych wobec Uczelni.

Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana, w skład którejwchodzą: Dziekan lub kierownik katedry albo upoważniony przez Dziekana nauczycielakademicki posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy jako przewodniczący komisjioraz promotor i recenzent pracy.
Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. W przypadku osób niepełnosprawnychdopuszcza się inną formę egzaminu. Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowegoregulują odrębne przepisy.
Egzamin dyplomowy odbywa się w języku, w jakim wykonana została praca dyplomowa.
Przy ocenie egzaminu dyplomowego stosuje się skalę ocen określoną w regulaminie studiów.

W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lubnieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego Dziekan wyznacza drugi termin jako ostateczny. Powtórny egzamin może odbyć się nie wcześniej niż po upływie jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie Dziekan wydajedecyzję o skreśleniu z listy studentów.

Scroll to Top