Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Informatyka z technologią informacyjno-komunikacyjną w szkole

Opis: Studia podyplomowe w zakresie “Informatyka z technologią informacyjno-komunikacyjną w szkole” są skierowane przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcą uzyskać pełne kwalifikacje do nauczania informatyki w szkołach na różnych poziomach edukacji, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej. Celem tych studiów jest zapewnienie kompleksowego przygotowania nauczycieli do efektywnego nauczania informatyki, umożliwiając im zdobycie uprawnień do nauczania tego przedmiotu jako drugiego. Program studiów koncentruje się na trzech kluczowych obszarach. Po pierwsze, uczestnicy studiów zdobywają solidną wiedzę merytoryczną, która obejmuje kształcenie w zakresie niezbędnym do nauczania treści zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w dziedzinie informatyki. Po drugie, studenci uzyskują wiedzę z zakresu dydaktyki informatyki, co jest istotne dla skutecznego przekazywania tych treści uczniom na różnych etapach edukacyjnych. Po trzecie, program studiów uwzględnia aspekt praktyczny, który jest realizowany poprzez praktyki pedagogiczne. Te praktyki pozwalają nauczycielom gromadzić doświadczenia związane z pracą dydaktyczno-wychowawczą i konfrontować nabytą wiedzę teoretyczną z rzeczywistością pedagogiczną.

Sylwetka absolwenta: Absolwent studiów kierunku “Informatyka z technologią informacyjno-komunikacyjną w szkole” to wysoko wykwalifikowany nauczyciel, wyposażony w wiedzę i umiejętności potrzebne do efektywnego nauczania informatyki na różnych etapach edukacyjnych. Posiada solidne przygotowanie merytoryczne i praktyczne w zakresie metodyki i dydaktyki informatyki, co umożliwia mu przekazywanie treści z tej dziedziny zgodnie z podstawami programowymi kształcenia ogólnego. Absolwent studiów doskonale rozumie, jak wykorzystywać nowoczesne narzędzia informatyczne (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne – TIK) w procesie nauczania. Jest w stanie projektować i prowadzić zajęcia dydaktyczne, które integrują technologie informacyjno-komunikacyjne, co czyni proces nauki bardziej interaktywnym i atrakcyjnym dla uczniów. Ponadto, absolwent jest przygotowany do współpracy w obszarze obsługi informatycznej działań dydaktycznych i administracyjnych prowadzonych w szkole. Posiada umiejętności niezbędne do zarządzania środowiskiem technologicznym w placówkach edukacyjnych, co jest coraz bardziej istotne w dzisiejszych czasach, gdy technologia odgrywa kluczową rolę w edukacji. Dzięki swojemu wykształceniu i umiejętnościom, absolwent kierunku “Informatyka z technologią informacyjno-komunikacyjną w szkole” ma potencjał, by wprowadzać innowacje w procesie nauczania, tworzyć nowoczesne materiały dydaktyczne oraz dostosowywać nauczanie do potrzeb i oczekiwań uczniów, co przyczynia się do podniesienia jakości edukacji.

Czas trwania: 3 semestry

Scroll to Top