Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Odnawialne źródła energii

Opis: Tematyka studiów podyplomowych obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące: zasobów odnawialnych źródeł energii (OZE) i sposobów ich wykorzystania dla celów ochrony środowiska; podstaw ekonomii i zarządzania jakością w energetyce; identyfikacji i klasyfikacji odpadów, a także zasad postępowania z nimi i możliwości ich właściwego zagospodarowania. Przybliża ponadto unijne i polskie uwarunkowania prawne, wspierające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Adresaci: Studia podyplomowe Odnawialne źródła energii skierowane są do absolwentów studiów wyższych (co najmniej I stopnia). Adresatami są przede wszystkim:

– pracownicy oraz kadra kierownicza sektora prywatnego (przedsiębiorstwa produkcyjne) i publicznego;

– pracownicy organizacji ekologicznych ubiegających się o dotacje z zakresu ochrony środowiska;

– pracownicy firm związanych z gospodarowaniem energią, firm konsultingowych i doradczych;

– osoby indywidualne zainteresowane tematyką odnawialnych źródeł energii;

– inżynierowie, architekci krajobrazu, nauczyciele.

 

Cel studiów: Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników w zakresie odnawialnych źródeł energii; uzyskanie przez słuchaczy gruntownej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu problematyki wytwarzania i wykorzystania energii odnawialnej w duchu rozwoju zrównoważonego.

Czas trwania: 2 semestry

Scroll to Top