Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Prorektorzy

Prorektor ds. dydaktyki

dr inż. Izabela Nowaczyk

doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Stopień doktora uzyskała w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie (temat pracy doktorskiej: Edukacja bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w aspekcie zagrożeń niemilitarnych Polski).
Absolwentka Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, specjalność: zarządzanie i dowodzenie (temat wyróżnionej pracy magisterskiej: Współczesne zagrożenia jako wyznacznik zarządzania bezpieczeństwem publicznym).
Inżynier bezpieczeństwa i higieny pracy, specjalności zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (temat pracy inżynierskiej: Analiza i ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na przykładzie placówek oświatowych).
Absolwentka kilku studiów podyplomowych, m.in. przygotowania pedagogicznego, psychologii pozytywnej i zawodowej.
Nauczyciel akademicki, posiadający doświadczenie dydaktyczne w wielu Uczelniach wyższych. Posiada również doświadczenie kierownicze na Uczelni – pełniła funkcję pełnomocnika rektora ds. współpracy z placówkami oświatowymi i rekrutacji oraz prorektora ds. naukowych. 
Członek Mundurowego Klubu Motorowego Rzeczypospolitej Polskiej, w którym pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Zespołu ds. Nauki oraz Polskiego Związku Motorowego.
Posiada doświadczenie zawodowe w instytucjach publicznych, gdzie m.in. piastowała stanowisko specjalisty ds. programów.
Aktywna uczestniczka konferencji naukowych, współredaktor monografii naukowych, autorka wielu publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa i edukacji na rzecz bezpieczeństwa, działalności podmiotów pozamilitarnych w obszarze bezpieczeństwa, zarządzania, resocjalizacji.
Uczestniczka wielu szkoleń i warsztatów z zakresu bezpieczeństwa, edukacji oraz zarządzania, np. uczestniczka warsztatów pt. Praktyczne rozwiązania i kierunki rozwoju systemów bezpieczeństwa w motoryzacji. Współorganizatorka wielu przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa, np. projektu Mały i młody ratownik, Zajęć edukacyjno – profilaktycznych dla studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne zorganizowanych we współpracy ze wszystkimi służbami mundurowymi.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7130-6686

Prorektor ds. rozwoju

mgr Sylwester Kurowski

Ukończył studia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, Ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz Master Of Business Administration. 
Współpracuje z Polish Academy of Social Sciences and Humanities, PASSH: Londyn. Absolwent Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Absolwent stylów uczenia się prof. George’a Nelsona. Propagator prowadzenia warsztatów metodą dramy. 
Jest prezesem zarządu Fundacji Ypsilon Art, pomysłodawcą i założycielem Kwartalnika Ypsilon czasopisma literacko-artystycznego, dziennikarzem, scenarzystą, autorem tomików poezji oraz organizatorem wystaw, konkursów, przeglądów, festiwali i koncertów oraz realizatorem programów społecznych. 
Pasjonat i specjalista od budowania marki, socjal mediów, nowych technologii, seo oraz instruktor sportów i sztuk walki. 
Jego pasją jest również resocjalizacja, prowadził w tym zakresie badania oraz projekty artystyczno-społeczne o charakterze profilaktycznym, dotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Współtworzył Centrum Readaptacji Społecznej oraz interaktywną, realną mapę wsparcia osób opuszczających zakłady karne, jak również ich rodzin, przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe.
Pełnił funkcję prezesa Fundacji Pedagogium (wydawca czasopisma „Resocjalizacja Polska”).

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3278-8878

Scroll to Top