Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Psychoterapia

4-LETNIE STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PSYCHOTERAPII

kierunek studiów: PSYCHOTERAPIA

Na podstawie art 5 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002123) psychoterapię
w ramach opieki zdrowotnej może prowadzić osoba, która posiada tytuł zawodowy lekarza, lub magistra oraz która udokumentuje ukończenie podyplomowego szkolenia oraz zda właściwy egzamin certyfikujący.

USTAWA z dnia 17 sierpnia 2023 r o niektórych zawodach medycznych
https://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/3183_u/$file/3183_u.pdf

 

Zadzwoń
tel. stacjonarny: 23 684 12 05
tel. kom. 736 848 444

Studia są adresowane do osób, które ukończyły studia uzyskując tytuł magistra.

Studia te przygotowują do samodzielnej pracy jako psychoterapeuta oraz do egzaminu certyfikującego, którego zdanie uprawnia do pracy w systemie opieki zdrowotnej w Polsce.

Rezultatem kształcenia jest zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia integralnej psychoterapii. Program ten integruje osiągnięcia czołowych szkół psychoterapii o naukowo potwierdzonej skuteczności, takich jak: psychodynamiczna, behawioralno-poznawcza, psychoterapia systemowa, Gestalt oraz analiza transakcyjna. Podstawą programu jest integralna koncepcja człowieka, uwzględniająca jedność psychofizyczną i duchową. Program szczególnie przygotowuje do pracy psychoterapeutycznej z parami i rodzinami, zaznajamia ze specyfiką pracy z dziećmi i młodzieżą oraz z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych lub borykającymi się z uzależnieniami behawioralnymi.

Program jest zgodny ze standardami Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP)

Studia trwają 4 lata. Program liczy łącznie 1200 godzin zajęć w postaci wykładów i ćwiczeń w tym 610 godzin praktyk.

Program czteroletnich, dwustopniowych studiów podyplomowych obejmuje zagadnienia specyficzne dla psychoterapii, a także zagadnienia ogólne związane z funkcjonowaniem psychicznym człowieka, psychopatologią i zróżnicowanymi metodami diagnozy i leczenia zaburzeń psychicznych, metodami weryfikacji empirycznej skuteczności oddziaływań terapeutycznych, oraz zagadnienia etyczne i prawne w psychoterapii. 

Moduł I – 4 semestry zakończony wewnętrznym egzaminem poziomu I

Program obejmuje między innymi współczesne nurty psychoterapii, zagadnienia psychopatologii, charakterystykę zdrowia psychicznego oraz mechanizmy powstawania zaburzeń psychicznych.

Moduł II – 4 semestry zakończony egzaminem zewnętrznym poziomu II

Program obejmuje między innymi aspekty teoretyczne, jak i praktyczne, dotyczące między innymi form i metod diagnozy, interwencji terapeutycznych, rozwoju osobistego psychoterapeuty oraz organizacji procesu terapeutycznego.

Zaliczenie drugiego stopnia po spełnieniu warunków formalnych ukończenia studiów i zaliczeniu egzaminu przeprowadzonego przez specjalistów ze Stowarzyszenia Grow 360, stanowi egzamin końcowy, którego pozytywny wynik, uprawnia do ubiegania się o Certyfikat.

Pozytywny wynik egzaminu, w świetle obowiązujących przepisów uprawnia do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty.

Dla słuchaczy rozpoczynających kształcenie  w roku akademickim 2024/2025  koszt za semestr to: 4100 zł (cztery tysiące sto złotych).

PRAKTYKI
Praktyki
Psychoterapia własna
Staż kliniczny
praca dyplomowa – studium przypadku
Praktyki w wymiarze 610 godzin.
W tym:
*360 godzin stażu klinicznego (kontakt z pacjentami o różnej diagnozie) pod opieką merytoryczną psychiatry lub psychoterapeuty lub psychologa klinicznego
w tym co najmniej 150 godzin w oddziale psychiatrii całodobowej lub w izbie przyjęć przy oddziale psychiatrycznym całodobowym lub w oddziale psychiatrycznym w oddziale dziennym –
możliwe jest zaliczenie na poczet stażu klinicznego doświadczenia zawodowego obejmującego minimum 1000 godzin pracy w podmiotach leczniczych prowadzących diagnozę̨ i psychoterapię osób doświadczających zaburzeń́ psychicznych
* 150 godzin superwizja dzieci, młodzieży i dorosłych, pomoc terapeucie w rozwiązaniu problemów pojawiających się na różnych etapach terapii,
* 100 godzin psychoterapii własnej lub doświadczenia własnego

Opiekun kierunku Psychoterapia:
e-mail: psychoterapia@eunmis.edu.pl
lub
podyplomowe@eunmis.edu.pl

Partnerzy
Centrum Medyczne NEURO
Fudacja
Scroll to Top