Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Dane osobowe / RODO

Informacja o danych osobowych przetwarzanych przez Europejską Uczelnię Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, wpisana pod numerem 149 do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dane kontaktowe: iod@eunmis.edu.pl. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dane kontaktowe: e-mail: iod@eunmis.edu.pl

 1. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Uczelnia przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO) oraz zawarcia i realizacji umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO). Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Uczelnię jest:

 1. realizacja umów o świadczeniu usług edukacyjnych ze studentami (art. 6 ust. 1 pkt b RODO),
 2. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Uczelni w związku z jej działalnością edukacyjną (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO), w tym wykonywanie obowiązków statystycznych i raportowanie na potrzeby własne Uczelni i MNiSW lub innych organów;
 3. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Uczelnię lub obrona przed roszczeniami w stosunku do Uczelni (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO);
 4. kierowanie do Pani/Pana informacji marketingowych handlowych o swoich produktach, usługach, ankietach, akcjach promocyjnych, czy aktualnościach z życia Uczelni (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO lub art. 6 ust. 1 pkt f RODO),
 5. odpowiadanie na reklamacje lub zgłaszane zapytania za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.eunmis.org.pl (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO). Uczelnia informuje, że jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda podmiotu danych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO), zgoda ta może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów z pkt 2:

 1. w zakresie realizacji umowy o świadczeniu usług edukacyjnych przez okres jej trwania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa według rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27.09.2018 r. w sprawie studiów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.661) lub dla realizacji przez administratora jego uzasadnionego interesu (np. dochodzenia roszczeń);
 2. w przypadku przetwarzania danych osobowych wyłącznie na podstawie zgody będą one przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.
 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Uczelnia może przekazywać przetwarzane dane osobowe do podmiotów:

 1. uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 2. świadczących usługi marketingowe;
 3. instytucje finansowe dla realizacji obsługi rozliczeń;
 4. świadczącym usługi informatyczne lub usługi wsparcia zarządzania placówką;
 5. świadczących usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 1. PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Uczelni. Celem realizacji praw Pani/Pan może zwrócić się z żądaniem na adres e-mail Inspektora Danych Osobowych iod@eunmis.edu.pl

 1. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

 1. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podania danych osobowych do prowadzenia dokumentacji osobowej przez Uczelnię jest obowiązkowe i wynika z ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Poza tym podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych osobowych, może skutkować odmową zawarcia umowy z Uczelnią, uzyskania dokumentacji przebiegu nauki, udzielenia odpowiedzi na zapytanie, bycia podmiotem działań marketingowych (np. akcje promocyjne) lub brakiem możliwości wyrażenia opinii w ankietach.

 1. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE

Uczelnia nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

 1. DOSTĘP

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Uczelnię dostępna jest również na stronie internetowej: www.eunmis.org.pl, jak i można się z nią zapoznać w sekretariacie Uczelni w postaci wydruku informacyjnego.

Polityka prywatności – do pobrania

Scroll to Top