Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Władze

Władze uczelni są grupą osób odpowiedzialnych za zarządzanie i kierowanie instytucją edukacyjną na poziomie akademickim. Obejmują one różne role i funkcje, które mają kluczowe znaczenie dla skutecznego funkcjonowania uczelni. Oto kilka podstawowych informacji na temat władz uczelni:

Rektor: Rektor jest najwyższym rangą przedstawicielem uczelni. To osoba, która ma główną odpowiedzialność za strategiczne kierowanie i rozwój uczelni. Rektor reprezentuje uczelnię na zewnątrz i nadzoruje jej ogólne działania.

Prorektorzy: Prorektorzy są wysokiej rangi funkcjonariuszami uczelni, którzy pełnią różnorodne funkcje. Mogą być odpowiedzialni za obszary takie jak sprawy akademickie, badania naukowe, sprawy międzynarodowe, rozwój uczelni, administracja i finanse.

Dziekani: Dziekani to osoby odpowiedzialne za zarządzanie poszczególnymi wydziałami lub jednostkami naukowymi na uczelni. Ich zadaniem jest nadzorowanie programów nauczania, prowadzenie badań naukowych, zarządzanie personelem i rozwojem wydziału.

Rada Wydziału: Rada Wydziału to organ kolegialny, składający się z przedstawicieli kadry naukowej, pracowników administracyjnych i studentów. Jej głównym celem jest podejmowanie decyzji dotyczących polityki akademickiej, programów nauczania, zatrudnienia i innych spraw związanych z danym wydziałem.

Senat: Senat jest organem kolegialnym, który składa się z przedstawicieli kadry naukowej, pracowników administracyjnych i studentów. Jego zadaniem jest podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących całej uczelni, takich jak uchwalanie statutu uczelni, zatwierdzanie programów nauczania, nadzór nad promocjami naukowymi i nadzór nad finansami.

Scroll to Top