Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Edukacja, terapia i wspomaganie osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera

Opis: Studia z zakresu pedagogiki specjalnej, ze specjalnością “Edukacja, terapia i wspomaganie osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera”, skupiają się na przygotowaniu słuchaczy do kompleksowej pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Głównym celem tych studiów jest nadanie kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej, umożliwiających diagnozowanie, terapię, wspieranie i edukację dzieci i młodzieży z autyzmem oraz Zespołem Aspergera. Program studiów koncentruje się na przekazaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do podejmowania skutecznych działań edukacyjnych, rewalidacyjnych i terapeutycznych w obszarze spektrum autyzmu. Słuchacze zdobywają umiejętności pracy diagnostyczno-terapeutycznej, a także edukacyjnej, umożliwiającej profesjonalną opiekę nad osobami z tymi zaburzeniami. Studia te, zgodnie z nowymi standardami, kierowane są zarówno do osób z już posiadającym kwalifikacje w dziedzinie nauczania lub prowadzenia zajęć, jak i do tych, którzy nie mieli wcześniej styczności z pedagogiką specjalną, a chcieliby uzyskać dodatkowe kompetencje w tej dziedzinie. Celem studiów podyplomowych jest rozwijanie umiejętności z zakresu wczesnej interwencji diagnostyczno-terapeutycznej dla dzieci z autyzmem, a także umożliwienie planowania działań profilaktyczno-wspomagających. Słuchacze zdobywają także wszechstronną wiedzę z zakresu interdyscyplinarnej rehabilitacji osób ze spektrum ASD, włączając w to tworzenie spersonalizowanych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych na różnych poziomach edukacji.

Sylwetka absolwenta: Absolwent tego kierunku to wysoko wykwalifikowany specjalista w dziedzinie pedagogiki specjalnej, ze szczególnym naciskiem na pracę z osobami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom jest on gotów do kompleksowej opieki, terapii i edukacji dzieci i młodzieży z tymi zaburzeniami. Jego kompetencje obejmują diagnozowanie potrzeb i trudności uczniów z autyzmem oraz Zespołem Aspergera, a także tworzenie indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych, dostosowanych do poziomu rozwoju i możliwości każdego dziecka. Absolwent posiada umiejętność pracy w interdyscyplinarnych zespołach, co pozwala mu podejmować skoordynowane działania, integrując terapie, edukację i wsparcie. Dzięki zdobytemu wykształceniu i praktycznemu doświadczeniu jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach, takich jak szkoły specjalne, szkoły ogólnodostępne, placówki integracyjne oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Jego rola w procesie edukacyjnym i terapeutycznym jest niezastąpiona, ponieważ wspiera rozwój i integrację społeczną osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera, działając na rzecz ich pełnego potencjału i dobrostanu.

Czas trwania: 3 semestry

Scroll to Top