Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Praktyki i Staże

Dziennik praktyk – do pobrania

Ogólne założenia Praktyk Studenckich

na kierunku „Finanse i rachunkowość”

 

Integralną częścią programu studiów na kierunku „Finanse i rachunkowość” jest   4 – tygodniowa praktyka. W zależności od profilu kształcenia będą to jednostki administracji publicznej lub samorządowej, przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe lub handlowe czy wielkoobszarowe specjalistyczne gospodarstwa rolne, ze względu na rolniczy charakter regionu ciechanowskiego. Do obowiązków studenta podejmującego praktykę zawodową należy:

1)     Zapoznanie się ze specyfiką i organizacją placówki, w której odbywa praktykę,

2)     Znajomość misji, założeń programowych i podstawy prawnej, określającej działalność placówki,

3)     Uzgodnienie programu swoich zajęć z zakładowym opiekunem praktyki,

4)     Systematyczne prowadzenie dziennika praktyk, w którym powinna znaleźć odzwierciedlenie codzienna praca studenta.

5)     Praktyki studenckie będą miały miejsce po IV semestrze studiów w wymiarze 4 tygodni (20 dni roboczych, tj. 160 godzin roboczych).

Wiedza i kwalifikacje uzyskane w czasie studiów powinny pozwolić
na wykonanie zadań zawodowych w dziedzinie rachunkowości, zarządzania oraz finansów, uwzględniając możliwość wykonywania zadań o charakterze specyficznym dla wspomnianego kierunku studiów.

Podstawowym celem praktyk studenckich jest umożliwienie studentom zweryfikowania wiedzy zdobytej na zajęciach w Uczelni z rzeczywistością oraz poznanie zasad funkcjonowania różnych instytucji i jednostek gospodarczych,
a także praktyczna nauka w wybranych strukturach organizacyjnych tych jednostek (instytucji, banków, firm produkcyjnych itp.). W związku z tym studenci kierunku odbywają praktyki studenckie w instytucjach finansowych i niefinansowych na stanowiskach, na których mogą wykorzystać zdobyte w czasie studiów kompetencje merytoryczne do realizacji zadań operacyjnych, analitycznych i menedżerskich. Przewidywane miejsca praktyk studenckich to m.in.: banki komercyjne i spółdzielcze, powszechne towarzystwa emerytalne, organizacje samorządowe, izby gospodarcze, firmy konsultingowe, biura maklerskie, działy finansowe polskich i międzynarodowych firm, urzędy publiczne, biura rachunkowe, urzędy skarbowe, firmy handlowo-usługowe, przedsiębiorstwa produkcyjne i instytucje non-profit.

Regulamin Praktyk Studenckich

na kierunku „Finanse i rachunkowość”

 

Celem praktyk studenckich jest przygotowanie absolwentów Uczelni do zawodu przez wzbogacenie procesu dydaktycznego realizowanego w trakcie studiów, o wiedzę i doświadczenie zdobyte w miejscu odbywania praktyk. W czasie studiów studenci mają obowiązek odbywania praktyk zawodowych. Na kierunku „Finanse i zarządzanie” praktyki zawodowe będą miały miejsce po IV semestrze w wymiarze 4 tygodni (20 dni roboczych, tj. 160 godzin roboczych).

§ 1

Organizacją i nadzorem praktyk zawodowych zajmuje się Dziekan.

§ 2

Praktyki odbywają się po IV semestrze studiów, zgodnie z ustalonymi przez Dziekana planami. Plan praktyk na dany rok wymaga akceptacji Rektora.

§ 3

Na uzasadnioną indywidualną prośbę student może otrzymać zgodę Dziekan na odbycie praktyk w innym terminie.

§ 4

Studenci kierowani są do wyznaczonych instytucji w terminach wynikających z planów praktyk. Porozumienie  w sprawie praktyk i skierowanie podpisuje Rektor.

§ 5

Studenci mogą odbywać praktyki w innych niż wyznaczonych instytucjach pod warunkiem uzyskania zgody Dziekana.

§ 6

1. Student odbywający praktykę uzgadnia miejsce oraz szczegółowy program realizacji praktyk z zakładowym opiekunem praktyk, na podstawie ogólnych założeń praktyk.

2. Realizacja praktyki odbywa się pod kierunkiem zakładowego opiekuna praktyk.

3. Zadaniem opiekuna praktyk jest:

·                 Organizowanie miejsc praktyk,

·                 Utrzymywanie kontaktu z Uczelnią oraz władzami jednostkami, w  których
           studenci odbywają praktyki.

·                 Weryfikowanie postępu w realizacji praktyk zawodowych.

§ 7

Praktyka ma na celu stworzenie studentom możliwości:
• umożliwienia studentowi weryfikowania wiedzy, którą zdobył na zajęciach dydaktycznych (wykorzystania praktycznego);
• pozyskania informacji ekonomiczno – produkcyjnych z instytucji lub jednostki gospodarczej w celu ich analizy na zajęciach dydaktycznych (po praktyce);
• zaobserwowanie faktycznych problemów w celu ich analizy na zajęciach dydaktycznych po praktyce;
• nabycie niezbędnego (na rynku pracy) doświadczenia praktycznego.
• samodzielnego wykonywania czynności zawodowych, bądź przygotowania propozycji merytorycznych pod nadzorem opiekuna praktyk;
• porównywania uzyskanej w toku studiów wiedzy teoretycznej z praktyczną działalnością instytucji, w której odbywają się praktyki;
• pozyskiwania doświadczeń i kształcenia umiejętności właściwych dla wykonywanej specjalności.

§ 8

1. Warunkiem zaliczenia praktyk jest ich odbycie, zgodnie z indywidualnym planem praktyk termin i miejsce) oraz przedstawienie dziennika praktyk zawierającego między innymi sporządzony przez studenta systematyczny zapis wykonywanych zadań (w przypadku
studenta stacjonarnego) lub karty praktyk (w przypadku studenta niestacjonarnego).
2. Dziennik praktyk zawierać powinien ponadto:
• opinię zakładowego opiekuna praktyk wraz z potwierdzeniem odbycia całego okresu
praktyki;
• uwagi studenta o odbytej praktyce.
3. Odbycie praktyki stwierdza w dzienniku praktyki Dziekan.
4. Zaliczenia praktyki w indeksie na podstawie złożonego dziennika praktyk lub karty praktyk
dokonuje Rektor.
5. Dziennik praktyk i karta praktyk pozostają w aktach studenckich.

§ 9.

1. Student może się ubiegać o zaliczenie praktyki na podstawie uzyskanego poza Uczelnią
doświadczenia zawodowego.
2. Zaliczenia praktyki dokonuje w takich przypadkach Rektor na podstawie warunków
zwalniania studentów z obowiązku odbywania praktyk.

§ 10.

Wszelkie koszty związane z odbywaniem praktyki pokrywa student z wyjątkiem kosztów ubezpieczenia, które pokrywa Uczelnia.

§ 11.

Dziekan s sprawuje nadzór nad przebiegiem praktyk w ramach wydziału.

§ 12.

W sprawach nieujętych w Regulaminie decyzje podejmuje i sporne sprawy rozstrzyga Dziekan.

 

Warunki zwalniania studentów z obowiązku odbywania praktyk

§ 1

Student posiadający udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu czynności zawodowych odpowiadających treściom programowym studiowanego kierunku kształcenia, może ubiegać się o zwolnienie z obowiązku odbywania praktyk organizowanych przez Uczelnię.

§ 2

Przez doświadczenie o którym mowa w § 1, rozumie się okres wykonywanie czynności zawodowych na podstawie:
• Umowy wolontariatu,
• Umowy o pracę bądź mianowania,
• Umowy zlecenia,
• Umowy o dzieło,
• Lub w ramach prowadzonej przez studenta własnej działalności gospodarczej.

§3

1. Okres wykonywania czynności zawodowych podlegających uznaniu do zwolnienia
z odbycia studenckiej praktyki zawodowej nie może być krótszy niż 4 tygodnie.

§ 4

Dla studentów kierunku „Finanse i rachunkowość” zalicza się w szczególności doświadczenie nabyte w:
• bankach komercyjnych i spółdzielczych,
• w powszechnych towarzystwach emerytalnych,
• organizacjach samorządowych,
• izbach gospodarczych,
• firmach konsultingowych,
• biurach maklerskich,
• działach finansowych polskich i międzynarodowych firm,
• urzędach publicznych,
• biurach rachunkowych,
• urzędach skarbowych,
• instytucjach non-profit,
• agencjach reklamowych i marketingowych,
• przedsiębiorstwach produkcyjno-handlowo-usługowych.

§ 5

Pełnienie obowiązków służbowych na stanowiskach zarządczych, operacyjnych, analitycznych, specjalistycznych w systemie finansów, rachunkowości, zarządzania finansami, specjalistów działów finansowych, księgowych, menadżerów średniego
i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także kierowników ds. zarządzania finansami, przedstawicieli handlowych, pracowników biur obsługi klienta oraz prowadzących własną działalność gospodarczą.

§ 6

Studenci, których praca nie jest w pełni zgodna z kierunkiem kształcenia, mogą mieć zaliczoną praktykę zawodową, jeżeli przepracowali łącznie co najmniej 3 lata. Decyzję w tym zakresie podejmuje Rektor.

Scroll to Top