Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Misja i Wizja

Misja

Misją Uczelni jest dążenie do ustawicznego podnoszenia poziomu wykształcenia w polskim społeczeństwie przez upowszechnianie wiedzy, kształcenie umiejętności jej praktycznego wykorzystywania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu społeczno-gospodarczym oraz kształtowanie cech i kompetencji przedsiębiorczych oraz kreatywnego rozwoju wszystkich studentów korzystających z jej oferty edukacyjnej. Misją Uczelni, jako instytucji wyższej użyteczności publicznej jest kreowanie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i twórczej atmosfery studiów, pielęgnowanie wartości ogólno humanistycznych i patriotycznych oraz zapewnienie wszechstronnego rozwoju osobowego absolwentów.

Uczelnia stawia sobie za cel kształcenie w poczuciu odpowiedzialności za rozwój społeczeństwa, w atmosferze szacunku dla drugiego człowieka, bez względu na pochodzenie, wyznawaną wiarę lub osobiste przekonania. Uczelnia jest miejscem wolnej wymiany myśli i poglądów, w którym społeczność akademicka pomaga sobie w zdobywaniu wiedzy i kompetencji, prowadzeniu badań oraz dążeniu do doskonałości.

W uczelni wyznaje się zasady poszanowania ludzkich i obywatelskich praw, traktowania niepełnosprawności jako nieodłącznego elementu ludzkiej natury oraz włączania osób z niepełnosprawnościami w życie społeczności akademickiej na równoprawnych zasadach. Nadrzędną zasadą, która obowiązuje w uczelni jest zapewnienie każdemu jednakowego i sprawiedliwego dostępu do procesu nauczania i uczenia się oraz możliwości kreatywnego rozwoju.

Misją Uczelni jest wykształcenie profesjonalistów w swoich dziedzinach, gotowych podjąć wyzwania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, którzy będą godnymi zaufania specjalistami, posiadającymi kompetencje pozwalające sprostać wymaganiom współczesnego świata. Absolwent Uczelni to osoba cechująca się nienaganną postawą moralną, otwartością i akceptacją dla różnorodności kulturowej, wrażliwością na potrzeby innych, gotowością do wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności we wszelkich wyzwaniach zawodowych oraz posiadaniem kompetencji pozwalających na pełnienie zawodów zaufania publicznego i bycia gotowym do kreatywnego rozwoju.

Uczelnia w codziennej działalności dąży do zwiększania wartości dyplomu ukończenia studiów poprzez nieustanne dążenie do jak najwyższej jakości kształcenia, umacniania swojej pozycji w kraju i za granicą oraz nawiązywanie wartościowych relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym i innymi podmiotami systemu szkolnictwa wyższego oraz ośrodkami naukowo-dydaktycznymi, uczelniami za granicą.

Wizja

W perspektywie najbliższych lat Uczelnia dąży do zwiększenia swojego potencjału dydaktycznego i naukowego oraz aspiruje do roli wiodącej uczelni niepublicznej w województwie kształcącej nowoczesne kadry w tym dietetyków, finansistów, pielęgniarki, kosmetologów, informatyków, dyplomatów, specjalistów z zakresu bezpieczeństwa, psychologów, filologów a także otwierając się na nowe kierunki kształcenia zgodnie z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy.

Wizja rozwoju Uczelni wyznacza kierunek dążeń i działań na lata 2023-2028 i dotyczy wszystkich aspektów funkcjonowania uczelni. Dążenia te mają na celu spowodowanie, aby uczelnia w 2028 roku:

 1. Miała wysoką i stabilną pozycję w krajowych i zagranicznych rankingach szkół wyższych.
 2. Rozwijała nowe kierunki studiów w tym studiów angielskojęzycznych i międzynarodowych.
 3. Uzyskiwała wysokie oceny w krajowej i zagranicznej akredytacji.
 4. Efektywnie współpracowała z otoczeniem społeczno-gospodarczym i partnerami z kraju i zagranicy.
 5. Posiadała odpowiednie na potrzeby procesu dydaktycznego zasoby kadry składającej się w głównej mierze z aktywnych zawodowo praktyków oraz wykładowców zagranicznych.
 6. Rozwijała współpracę międzynarodową, wymianę kadry i studentów w ramach programu ERASMUS+ i innych form i programów współpracy zagranicznej.
 7. Zatrudniała wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową, która realizuje wartościowe projekty badawcze i tworzy publikacje, tym samym zwiększyła się liczba i ranga prowadzonych badań naukowych i projektów badawczych.
 8. Odpowiednio rozwinęła infrastrukturę lokalową, zwiększając potencjał dydaktyczny, w oparciu o nowoczesne rozwiązania architektoniczne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 9. Była atrakcyjna w oczach kandydatów na studia i rozpoznawalna jako wartościowe i nowoczesne miejsce do studiowania.
 10. Zapewniała atrakcyjne warunki zatrudnienia dla kadry naukowo-dydaktycznej, inicjowała programy motywacyjno-rozwojowe dla pracowników oraz angażowała nauczycieli akademickich w procesy zarządzania uczelnią.
 11. Posiadała atrakcyjną ofertę dydaktyczną dla polskich i zagranicznych studentów, w tym studia prowadzone w języku obcym.
 12. Kształciła poszukiwanych na rynku pracy absolwentów.
 13. Zwiększyła swój stopień umiędzynarodowienia poprzez nawiązanie współpracy z wiodącymi ośrodkami zagranicznymi oraz zapewniała szereg możliwości w zakresie międzynarodowej mobilności pracowników oraz studentów.
 14. Zapewniała liczne możliwości indywidualizacji procesu kształcenia w wsparcia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej.
 15. Wspierała rozwój działalności studenckiej, zapewniając wsparcie merytoryczne i finansowe organizacjom studenckim, w tym kołom naukowym oraz stwarzała odpowiednie warunki do rozwoju samorządności studenckiej.
 16. Była wartościowym partnerem dla podmiotów zewnętrznych przy realizacji wspólnych projektów, a także angażowała interesariuszy zewnętrznych w procesy związane z tworzeniem i zmianami w programach studiów.
 17. Dysponowała wydajnym systemem informatycznych wspomagającym zarządzanie uczelnią, a także realizację procesu dydaktycznego za pomocą metod i technik kształcenia na odległość.
 18. Wspierała rozwój kultury studenckiej oraz sportu akademickiego.
 19. Posiadała własne kliniki kosmetologiczne, gabinety dietetyczne, poradnie psychologiczne, centra doradztwa i inne ośrodki działalności gospodarczej związane z prowadzonymi kierunkami studiów, będące wzorcowymi miejscami praktyk dla studentów.
 20. Posiadała szkoły średnie i policealne działające pod jej patronatem.
Scroll to Top