Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Edukacja włączająca

Opis: Studia podyplomowe na kierunku “Edukacja włączająca” to program skierowany do nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz absolwentów wyższych studiów licencjackich i magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym. Przygotowują oni specjalistów do wykonywania zawodu nauczyciela z pełnym zrozumieniem i umiejętnościami, niezbędnymi do edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w szkołach ogólnodostępnych oraz w integracyjnych warunkach kształcenia. Głównym celem tych studiów jest doskonalenie kompetencji w zakresie wszechstronnego wsparcia i ukierunkowywania rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Program kształcenia skupia się na zapewnieniu możliwości maksymalnego rozwoju każdego ucznia, niezależnie od jego indywidualnych potrzeb i wyzwań (takich jak niepełnosprawność, całościowe zaburzenia rozwoju, trudności w uczeniu się, zaburzenia emocjonalne i społeczne, ryzyko niedostosowania społecznego oraz wybitne zdolności).

Sylwetka absolwenta: Absolwent kierunku “Edukacja włączająca” staje się wysoko wykwalifikowanym specjalistą w dziedzinie edukacji, gotowym do podejmowania trudnych wyzwań związanych z nauczaniem i wspieraniem uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają mu na tworzenie otoczenia edukacyjnego, w którym każdy uczeń ma szansę rozwijać swój pełny potencjał rozwojowy. Absolwent posiada kwalifikacje pozwalające na pracę w różnych rodzajach placówek oświatowych, opiekuńczych oraz rewalidacyjnych. Może pełnić funkcję nauczyciela edukacji włączającej w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz innych placówkach oświatowych. Ponadto, absolwent studiów licencjackich, po ukończeniu studiów podyplomowych, uzyskuje kwalifikacje umożliwiające pracę w przedszkolach i szkołach podstawowych. Natomiast absolwent studiów magisterskich, po ukończeniu studiów podyplomowych, posiada kompetencje do prowadzenia zajęć we wszystkich typach szkół, włączając w to pracę jako nauczyciel wspomagający. Dzięki solidnemu przygotowaniu zawodowemu, absolwent kierunku “Edukacja włączająca” może aktywnie wspierać uczniów z różnymi potrzebami edukacyjnymi i wspólnie z nimi dążyć do osiągnięcia sukcesu w procesie edukacyjnym.

Czas trwania: 3 semestry

Scroll to Top