Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Integrowana produkcja i ochrona roślin

Opis: Celem procesu dydaktycznego jest pogłębienie wiedzy w zakresie integrowanej produkcji roślinnej z uwzględnieniem nawożenia i ochrony roślin. Ukończenie studium daje możliwość prowadzenia szkoleń rolników w tym zakresie oraz wdrożenie do aktualnych przepisów prawnych i dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu integrowanej produkcji (IP) [Roz. MRiRW z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin(Dz. U. Nr 256, poz. 1721)]. Program dydaktyczny obejmuje zagadnienia z zakresu nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.

Adresaci: Słuchaczami organizowanych Studiów Podyplomowych mogą być wykładowcy, instruktorzy, doradcy, pracownicy administracji państwowej i samorządowej, producenci owoców i warzyw, rolnicy lub inne osoby, które mają wyższe wykształcenie.

Cel studiów: Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze kwalifikowanego doradcy z zakresu integrowanej produkcji i ochrony roślin w placówkach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego.

Czas trwania: 2 semestry

Scroll to Top