Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Neurologopedia

Opis: Neurologopedia to kierunek studiów, który przygotowuje absolwentów do profesjonalnej pracy z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia mowy wynikające z uszkodzeń lub dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego. Celem tych studiów jest dostarczenie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności, niezbędnych do specjalizacji w obszarze neurologopedii oraz uzyskanie kwalifikacji neurologopedy.

Studenci zdobywają umiejętności w zakresie:

Przeprowadzania badań neurologopedycznych: Program nauczania obejmuje metody i techniki diagnostyczne służące do oceny funkcji językowych i niejęzykowych u pacjentów z zaburzeniami mowy spowodowanymi czynnikami neurologicznymi lub genetycznymi.

Rozpoznawania objawów zaburzeń mowy: Studenci uczą się identyfikować specyficzne objawy związane z zaburzeniami mowy wynikającymi z uszkodzeń lub zaburzeń w ośrodkowym układzie nerwowym.

Stosowania technik terapeutycznych: Kierunek przygotowuje do skutecznego prowadzenia terapii osób z dysfunkcjami centralnego układu nerwowego, koncentrując się na poprawie zdolności komunikacyjnych pacjentów.

Interpretacji wyników badań specjalistycznych: Studenci zdobywają umiejętność analizy i interpretacji wyników specjalistycznych badań, które pomagają w diagnozowaniu i planowaniu terapii.

Współpracy interdyscyplinarnej: Słuchacze są przygotowani do efektywnej współpracy z lekarzami różnych specjalności (np. neurologami, genetykami, rehabilitantami) oraz z rodzinami pacjentów, aby określić najlepsze metody terapii komunikacyjnej, zarówno werbalnej, jak i niewerbalnej.

Terapii karmienia: Kierunek obejmuje również przygotowanie do pracy z pacjentami wymagającymi terapii karmienia, współpracując z lekarzami neonatologami, rehabilitantami i neurologami w ustalaniu odpowiednich metod terapeutycznych.

Studia w zakresie neurologopedii uwzględniają także praktyki, które odbywają się na oddziałach neonatologii, neurologii oraz w szkołach specjalnych. Dzięki temu studenci zyskują praktyczne doświadczenie i możliwość zastosowania zdobytej wiedzy w rzeczywistym środowisku pracy z pacjentami.

Sylwetka absolwenta: Absolwent kierunku Neurologopedia to wysoko wykwalifikowany specjalista, który posiada kompleksową wiedzę i umiejętności w dziedzinie diagnozy i terapii zaburzeń mowy wynikających z uszkodzeń lub dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego. Jako profesjonalny neurologopeda, wyposażony jest w narzędzia niezbędne do efektywnego wsparcia pacjentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Absolwent cechuje się znajomością:

Diagnostyki: Posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie przeprowadzania badań neurologopedycznych, co umożliwia mu precyzyjne diagnozowanie i identyfikowanie źródeł problemów związanych z mową i komunikacją.

Terapii: Jest zdolny do skutecznego prowadzenia terapii osób z zaburzeniami mowy wynikającymi z uszkodzeń lub zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego. Stosuje różnorodne techniki terapeutyczne, dostosowując je do indywidualnych potrzeb pacjentów.

Interdyscyplinarnej współpracy: Doskonale współpracuje z lekarzami specjalistycznymi, jak neurologowie, genetycy czy rehabilitanci, aby zapewnić kompleksową opiekę pacjentom. Ponadto, potrafi efektywnie komunikować się z rodzinami osób, którymi się opiekuje.

Profilaktyki: Zna i wdraża działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie ewentualnym problemom z mową i komunikacją u pacjentów, zwłaszcza u dzieci.

Teorii: Posiada solidne podstawy teoretyczne, które umożliwiają mu zrozumienie podłoża neurologicznych problemów związanych z mową i komunikacją.

Czas trwania: 3 semestry

Scroll to Top