Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Oligofrenopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Opis: Studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności “Oligofrenopedagogika” stanowią kompleksowe przygotowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą dotkniętą niepełnosprawnością intelektualną, niezależnie od typu szkoły czy placówki oświatowej. To oferta skierowana zarówno do osób, które już posiadają kwalifikacje do nauczania lub prowadzenia zajęć, ale nie mają doświadczenia w obszarze pedagogiki specjalnej, jak i do tych, którzy posiadają przygotowanie w pedagogice specjalnej i pragną rozszerzyć swoje umiejętności w tej dziedzinie. Celem Studiów Podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w niezbędne kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w różnego rodzaju instytucjach, takich jak szkoły specjalne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz placówki edukacyjno-rewalidacyjne, dedykowane osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

Sylwetka absolwenta: Absolwent tych studiów to profesjonalista w dziedzinie pedagogiki specjalnej, szczególnie w obszarze pracy z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością intelektualną. Posiada on wyjątkowe kwalifikacje pedagoga specjalnego – oligofrenopedagoga oraz nauczyciela wspomagającego. Jego przygotowanie obejmuje szeroką paletę umiejętności, które pozwalają na efektywną pracę z uczniami o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej w różnych typach szkół i placówkach oświatowych. Posiada zdolność do podejmowania racjonalnych i efektywnych działań dydaktycznych, wychowawczych i rewalidacyjnych, co jest niezwykle istotne w kontekście wsparcia dzieci z różnorodnymi potrzebami edukacyjnymi. Jego kompetencje obejmują również umiejętność diagnozowania, planowania i wdrażania indywidualnych planów pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. Dzięki temu jest w stanie dostosowywać strategie nauczania i wsparcia do specyficznych potrzeb każdego ucznia. Oprócz pracy w szkołach, absolwent posiada kwalifikacje rewalidacyjne, które pozwalają mu na pracę w placówkach opiekuńczo-rewalidacyjnych, takich jak zakłady pracy chronionej, ośrodki dziennego pobytu, oraz inne instytucje rewalidacyjne. Dzięki zdobytym kompetencjom, jest w stanie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną i wspierać ich aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

Czas trwania: 3 semestry

Scroll to Top