Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej

Opis: Kierunek Organizacja i zarządzanie jednostkami pomocy społecznej ma charakter doskonalący. Program kierunku skupiony jest na skutecznym zarządzaniu organizacją, w oparciu o zarządzanie oraz narzędzia kontroli zarządczej. W toku studiów poruszane są podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, prawa, zarzadzania, polityki społecznej oraz diagnozowania i pomiaru w pomocy społecznej. Absolwenci poznają zasadniczą wiedzę w obszarze HR i kierowania organizacją publiczną oraz monitorowania sprawności funkcjonalności organizacji we wszystkich jej obszarach. Ponadto kierunek umożliwia rozwinięcie kompetencji kierowniczych niezbędnych podczas zarządzania zespołem projektowym działającym na rzecz progresywności organizacji, a także do zwierzchnictwa i motywacji kontrahentów wewnętrznych oraz zewnętrznych.

Adresaci: Studia adresowane są do osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy w obszarze pomocy społecznej; pracowników socjalnych, którzy chcieliby uzyskać wiedzę z zakresu pomocy społecznej, kadry kierującej instytucjami pomocy społecznej (np. Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze, Domy Pomocy Społecznej, Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i inne), liderów organizacji pozarządowych oraz wszystkich absolwentów studiów licencjackich i magisterskich chcących zdobyć dodatkowe umiejętności.

Cel studiów: Celem kierunku Organizacja i zarządzanie jednostkami pomocy społecznej jest wdrożenie narzędzi kontroli zarządczej w organizacji oraz monitoringu wykonanych zadań. Ponadto słuchacz uzyska umiejętności w zakresie zarządzania i organizacji jednostkami pomocy społecznej.

Czas trwania: 2 semestry

Scroll to Top