Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Pedagog szkolny

Opis:Studia te umożliwiają absolwentom uzyskanie kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy pedagoga szkolnego w przedszkolach, szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach branżowych I i II stopnia, szkołach policealnych, placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, bibliotekach pedagogicznych, kolegiach pracowników służb społecznych, placówkach oświatowo-wychowawczych i placówkach zapewniających opiekę.

Adresaci: Studia skierowane są do osób mających na celu uzyskanie kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy pedagoga szkolnego.
Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym oraz przygotowaniem pedagogicznym.

Czas trwania: 3 semestry

Scroll to Top