Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna

Opis: Studia podyplomowe z zakresu “Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna” są dedykowane osobom, które pragną zdobyć teoretyczne i praktyczne umiejętności w obszarze terapii pedagogicznej oraz działań korekcyjno-kompensacyjnych. Celem programu jest przygotowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą z grupy ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się oraz uczniami ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi. Studia te posiadają charakter kwalifikacyjny, co oznacza, że absolwenci otrzymują uprawnienia do pracy jako nauczyciele terapeuci w różnych placówkach edukacyjnych oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Program skupia się na wyposażeniu słuchaczy w praktyczne umiejętności i wiedzę niezbędną do:

Diagnozy pedagogicznej: Absolwenci potrafią samodzielnie przeprowadzać diagnozę dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się oraz osobami z zaburzeniami rozwoju ruchowego, emocjonalnego i społecznego.

Terapii pedagogicznej: Program kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności prowadzenia terapii pedagogicznych, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów.

Wsparcia rodziców i nauczycieli: Absolwenci są przygotowani do udzielania wsparcia rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych.

Sylwetka absolwenta: Absolwent kierunku “Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna” to wykwalifikowany specjalista, posiadający unikalne umiejętności i wiedzę w dziedzinie terapii pedagogicznej oraz korekcyjno-kompensacyjnej.

Absolwent tego kierunku jest:

Ekspertem w diagnozie pedagogicznej: Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności w przeprowadzaniu diagnoz pedagogicznych, co pozwala na skuteczną identyfikację specyficznych trudności w uczeniu się oraz potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Terapeutą pedagogicznym: Dzięki zdobytemu doświadczeniu w terapii pedagogicznej, absolwent jest gotowy do pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz osobami z zaburzeniami rozwoju ruchowego, emocjonalnego i społecznego. Potrafi dostosować terapie do indywidualnych potrzeb klientów.

Wsparciem dla rodziców i nauczycieli: Absolwent jest kompetentny w udzielaniu wsparcia rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych. Posiada umiejętności doradztwa i współpracy z innymi profesjonalistami.

Specjalistą ds. korekcyjno-kompensacyjnych działań edukacyjnych: Program studiów umożliwia absolwentowi prowadzenie działań korekcyjno-kompensacyjnych, które mają na celu zminimalizowanie trudności w nauce i wspieranie rozwoju uczniów.

Pracownikiem w placówkach edukacyjnych i poradniach: Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w różnych placówkach edukacyjnych, w tym jako nauczyciel terapeuta, oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Czas trwania: 3 semestry

Scroll to Top