Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Pedagogika opiekuńczo-socjalna z socjoterapią

Opis: Studia podyplomowe o kierunku “Pedagogika opiekuńczo-socjalna z socjoterapią” przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą, zwłaszcza tymi z trudnościami wychowawczymi i społecznymi. Program kładzie nacisk na zdobywanie wiedzy i praktycznych umiejętności w obszarze pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, diagnozy niedostosowania społecznego oraz prowadzenia zajęć terapeutycznych. Absolwenci tych studiów są ekspertami w dziedzinie terapii socjoterapeutycznej i profilaktyki społecznej, gotowymi do pracy jako pedagodzy, wychowawcy lub terapeuci w placówkach młodzieżowych. Program przygotowuje ich do diagnozowania i interweniowania w sytuacjach trudnych, zwłaszcza z dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych oraz z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowaniem. Studia te są dedykowane osobom, które chcą profesjonalnie zaangażować się w wsparcie i rehabilitację młodszych pokoleń.

Sylwetka absolwenta: Absolwenci tego kierunku posiadają szeroką wiedzę z zakresu socjoterapii oraz pedagogiki opiekuńczo-socjalnej, będąc równocześnie:

Specjalistami ds. opieki i wychowania: Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, co pozwala mu skutecznie działać jako pedagog szkolny, wychowawca, lub nauczyciel w placówkach młodzieżowych, gdzie opieka i wsparcie edukacyjne są kluczowe.

Ekspertami w dziedzinie socjoterapii: Program studiów kładzie duży nacisk na rozwijanie praktycznych umiejętności diagnostycznych, wychowawczych i terapeutycznych. Absolwent jest przygotowany do pracy z dziećmi i młodzieżą, zwłaszcza tymi, którzy są niedostosowani społecznie lub mają zaburzenia emocjonalne i zachowania.

Specjalistami ds. profilaktyki społecznej: Słuchacze zdobywają umiejętności w zakresie profilaktyki społecznej, co pozwala na efektywne działania zapobiegające problemom zachowania i społecznym wyzwaniom.

Terapeutami grupowymi i indywidualnymi: Absolwent posiada umiejętność prowadzenia zarówno terapii grupowej, jak i indywidualnej z dziećmi i młodzieżą. Potrafi dostosować terapię do indywidualnych potrzeb klientów.

Specjalistami od diagnozy niedostosowania społecznego: Absolwent jest w stanie diagnozować niedostosowanie społeczne i określać potrzeby terapeutyczne dzieci i młodzieży z tzw. grup ryzyka.

Czas trwania: 3 semestry

Scroll to Top