Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Wychowanie fizyczne w szkole

Opis: Studia podyplomowe o specjalności “Wychowanie fizyczne w szkole” są skierowane do absolwentów szkół wyższych, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne i aspirują do prowadzenia zajęć z edukacji fizycznej. Ich celem jest przygotowanie nauczycieli do efektywnego nauczania wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Program studiów koncentruje się na dostarczeniu nie tylko wiedzy merytorycznej niezbędnej do realizacji podstaw programowych edukacji fizycznej, ale także na rozwoju kompetencji dydaktycznych związanych z nauczaniem tego przedmiotu na różnych etapach edukacyjnych. Studia podyplomowe o charakterze kwalifikacyjnym umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu, co jest istotne dla rozszerzenia zakresu ich nauczycielskich kompetencji. Program obejmuje także wiedzę dotyczącą przygotowania dydaktycznego i metodyki nauczania wychowania fizycznego, zapewniając tym samym kompleksowe wyposażenie nauczycieli w narzędzia potrzebne do prowadzenia skutecznych zajęć edukacyjnych. Ponadto, poprzez praktyki zawarte w programie studiów, absolwenci zyskują praktyczne doświadczenie i mają okazję do konfrontacji zdobytej wiedzy z rzeczywistością szkolną.

Sylwetka absolwenta: Absolwent kierunku “Wychowanie fizyczne w szkole” to wykwalifikowany nauczyciel, który posiada szeroką wiedzę merytoryczną i praktyczne umiejętności z zakresu edukacji fizycznej. Jest przygotowany do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego na różnych poziomach edukacyjnych, zarówno w szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Dzięki zdobytemu przygotowaniu merytorycznemu, potrafi skutecznie przekazywać wiedzę i umiejętności związane z aktywnością fizyczną oraz promować zdrowy tryb życia wśród uczniów. Jako absolwent studiów podyplomowych z wychowania fizycznego w szkole, posiada również zaawansowane kompetencje dydaktyczne i metodyczne, co pozwala mu dostosować metody nauczania do potrzeb i możliwości uczniów na różnych etapach rozwoju. Jest gotów do planowania i prowadzenia różnorodnych zajęć sportowych i rekreacyjnych, dbając jednocześnie o rozwijanie sprawności fizycznej oraz zachęcanie do aktywnego trybu życia. Absolwent kierunku “Wychowanie fizyczne w szkole” to także osoba elastyczna i otwarta na nowe wyzwania w dziedzinie edukacji fizycznej. Jest gotów do współpracy z uczniami, rodzicami i innymi nauczycielami w celu zapewnienia kompleksowej i wszechstronnej edukacji fizycznej. Jego misją jest nie tylko przekazywanie wiedzy sportowej, ale również kształtowanie zdrowych nawyków oraz promowanie aktywnego stylu życia wśród młodego pokolenia.

Czas trwania: 3 semestry

Scroll to Top