Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Opis: Słuchacze wskazanego kierunku w toku kształcenia zapoznają się szczegółowo z metodami zarządzania finansami jednostek ochrony zdrowia oraz poznają podstawy organizacji ochrony zdrowia. Absolwenci studiów zostaną także zapoznani z prawnymi i ekonomicznymi zasadami funkcjonowania ochrony zdrowia w kraju. Uczestnicy kierunku nabędą również umiejętności menedżerskie, a także umiejętności zarządzania jakością w systemie opieki zdrowotnej obywateli.

Adresaci: Studia te adresowane są do absolwentów studiów wyższych w tym w szczególności do: lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, osób, które zamierzają pełnić funkcje kierownicze średniego lub wyższego szczebla w służbie zdrowia, osób zatrudnionych w zakładach ubezpieczeniowych, w terenowych organach administracji rządowej i samorządowej.

Cel studiów: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zarządzania jednostkami leczniczymi i podmiotami działającymi w sektorze ochrony zdrowia. 

Czas trwania: 2 semestry

Scroll to Top